Wat kost een lidmaatschap bij TTV Stiphout?

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld is een eenmalige bijdrage om lid te kunnen worden van onze vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt:

Jeugd tot 18 jaar: € 10,00
Senioren (18 jaar en ouder) en overdagrecreanten: € 15,00
Ondersteunende leden: geen inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste contributie-incasso geïncasseerd.

CONTRIBUTIE 2023

Elk jaar wordt de contributie voor het erop volgende jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (meestal in april) vastgesteld. De tarieven voor 2023 zijn:

Categorie Jeugd (tot 18 jaar): € 130,00 per jaar

Overdagrecreant *: € 130,00 per jaar

Senior **: € 167,50 per jaar

Ondersteunend: € 32,50 per jaar

* geldt voor leden die slechts op woensdagochtend óf donderdagochtend spelen
** 18 jaar en ouder

De contributie wordt in één keer, voor het gehele jaar geïnd in de maand januari/februari. Indien je in de loop van het jaar lid wordt, zal met een eerstvolgende incassoverwerking de verschuldigde contributie van dat jaar (naar rato per maand) als ook de overige verschuldigde bedragen worden geïnd. Indien je ook deelneemt aan een competitie zullen deze bedragen ook voorafgaand aan (of evt. lopende) de betreffende competitie worden geïncasseerd. Indien je in de loop van het jaar overstapt naar een duurdere lidmaatschapscategorie, gaat de nieuwe contributie in met ingang van de datum van wijziging. Met de eerstvolgende incassoverwerking wordt de verschuldigde contributie, overige verschuldigde bedragen en tegoeden voor de rest van het jaar geïnd. Er vindt geen teruggave plaats van contributiegelden indien je in de loop van het jaar overstapt naar een goedkopere categorie en/of bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap.

SCHOONMAKEN

Ieder lid (16 jaar en ouder) van TTV Stiphout is verplicht twee keer per jaar, circa 1,5 uur, te poetsen op een schoonmaakavond of –ochtend (meestal op dinsdag). De datums waarop je ingedeeld bent om te poetsen, zijn vastgelegd in een poetsrooster. Indien je op de geplande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen of te wisselen met een ander lid. Ben je niet aanwezig op een schoonmaakavond of
–ochtend en heb je geen vervanging c.q. wisselbeurt geregeld, dan wordt elk halfjaar voor ieder verzuimde schoonmaakbeurt door TTV Stiphout € 32,50 schoonmaakboete in rekening gebracht. Indien je onverhoopt niet wenst te poetsen, wordt de contributie verhoogd met € 45 per jaar.

HOE BETALEN

Alle betalingen vinden plaats door automatisch incasso. Het nieuwe lid dan wel de ouder/verzorger van een jeugdlid moet hiervoor een handtekening plaatsen op de Doorlopende Machtiging.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Indien je voornemens bent het lidmaatschap van de vereniging op enig moment op te zeggen, dien je dit te doen uiterlijk aan het einde van een kalenderjaar bij de ledenadministrateur via e-mail ledenadministratie@ttvstiphout.nl. Indien de opzegging niet tijdig wordt ontvangen, dan bent u voor het nieuwe jaar wederom contributie verschuldigd.

nl_NL